Inštrukcie k COVID-u

SCHEMATICKY ŠKOLSKY SEMAFOR :

1. Ak je dieťa v karanténe (teda je len kontaktom, nie je zatiaľ pozitívne), nemusia pediatrovi to rodičia nahlásiť, pokiaľ nemá dieťa klinické príznaky. Kontakty sa netestujú, až keď majú klinické príznaky. Ak chýbajú z vyučovania  5 vyučovacích dní alebo menej, nevydávame žiadne potvrdenie - ani potvrdenie o ukončení karantény.

2. Kontaktovať pediatra majú rodičia v prípade, ak má dieťa počas karanténa príznaky ochorenia (vtedy sa otestuje Ag testom), alebo má pozit. výsledok Ag samotestu. Tiež je uvedené, že kontakt má byť telefonický, mailom a pod. Pediater len zaznamená do dokumentácie, že dieťa je Ag samotestom pozitívne, poučí rodiča ako má postupovať a zaznamená zdrav. stav dieťaťa. Ak nemá dieťa posledných 24 hod. z 5 dní izolácie príznaky ochorenia, môže ukončiť izoláciu. Rodič nemusí žiadať pediatra o ukončenie izolácie. Pediater nevydáva žiadne potvrdenie o ukončení izolácie, ani o tom, že dieťa je už zdravé a môže do kolektívu. Rodičia nás majú kontaktovať len v prípade, ak má dieťa ešte 5. deň izolácie príznaky ochorenia, aby sme rozhodli o ďalšom postupe. Vydávame len Potvrdenie o chorobe, ak dieťa chýba z vyučovania viac ako 5 vyučujúcich dní.

3. Podľa školského semaforu sa dôrazne odporúča (nie je povinnosť) deťom po skončení izolácie večer alebo ráno pred nástupom do školy vykonať Ag samotest. Ak bude ešte pozitívny, nemajú nastúpiť do školy, ale majú Vás kontaktovať a vy určíte ďalší postup. Dieťa, ktoré je Ag negat., môže nastúpiť do školy.

4. Deti, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a mali ho potvrdené len pozitivnym Ag testom a ich primárny pediater má o tom vedomosť, budú mať po skončení izolácie výnimku z karantény na 180 dní, avšak len pre potreby školy a školské akcie vrátane internátov. Výnimka z karantény nebude platiť na nič iné. Ani do prevádzok, ani na hromadné podujatia. Pediater nedáva žiadne potvrdenie o výnimke z karantény. Po návrate do školy rodič dieťaťa podpíše čestné prehlásenie o absolvovaní izolácie na základe výsledku Ag testu (príloha školského semafóru). Táto úprava bola urobená preto, aby deti mohli mať výnimku z karantény aj na základe pozit. Ag testu, pri opakovanom úzkom kontakte (nedostatočná kapacita PCR testov). Potvrdenie o prekonaní platné pre hromadné podujatia a prevádzky je možné vydať len na základe potvrdenia pozitivity PCR testom a vydáva ho len NCZI. Preto prosím poučte rodičov detí, že ak potrebujú takéto potvrdenie, aby absolvovali PCR test v súkromnom laboratóriu (deti sú na koncových miestach v prioritizácii PCR testov cez žiadosti na stránke korona.gov.sk). V podstate nepotrebuje takéto potvrdenie nikto, kto je kompletne očkovaní, ani deti do 12 rokov, ak budú pozit.

5. V školskom semafore je tiež napísané, že deti nemajú cvičiť minim. 10 dní po návrate do školy z izolácie. Je to tam z dôvodu, aby od pediatrov rodičia (učitelia) nevyžadovali ospravedlnenie na TV na túto dobu. Všetko je v súlade s odporúčaniami návratu k fyzickej aktivite po prekonaní ochorenia. Navyše 5 dní po návrate do kolektívu po 5 dňovej izolácii, má dieťa nosiť respirátor (v škole môže byť rúško), čo na telesnej nie je možné.

6. Do semaforu sme dali aj informácie o tom, ako si vyžiadať OČR priamo cez stránku soc. poisťovne.

Žiadne potvrdenia o konci karantény, izolácie, o prekonaní ochorenia, o výnimke z karantény a pod. primárny pediater nevydáva. Ak takéto potvrdenie vydá pediater, nie je použiteľné na vstup do prevádzok, hromadných podujatí a pod. (nikam).

 

1. Od 15.11.2021 sa za dôkaz prekonania ochorenia Covid-19 vo všetkých vekových kategóriách (od 2 rokov veku) uznáva len potvrdenie o pozit. PCR

    teste vydané NCZI - teda Green pass.

     - Nebude sa vydávať Potvrdenie o prekonaní na základe pozit. Ag testu (ani v MOM, ani u lekára) ani na základe vyšetrenia protilátok. 

     - Nebude platiť žiadne iné potvrdenie, ak ochorenie prebehne po tomto dátume - len Green pass.    

 

 

    Považované za očkované budú len:

    - Deti do 2. rokov (aj keď očkované neboli).

    - Deti nad 12 rokov a 2 mes. očkované podľa pravidiel ako dospelí.                

 

     Považované za prekonané budú len:

    - Deti 2-12 r. 2 mes. s  Green passom alebo Potvrdením o prekonaní 

    - Deti nad 12 rokov a 2 mes. - s Green passom (prekonané s pozit. PCR)

    - Deti nad 12 rokov a 2 mes. je tam preto, že tieto deti sa mohli očkovať až od 12 rokov, a teda nemali šancu byť plne zaočkované skôr ako 12 rokov a 2 mes.         (ak sa dali zaočkovať hneď po 12. narodeninách).

 

     Považovaní za testované budú len deti:

     -Testované Ag testom v MOM, u primárneho pediatra - teda musia mať o výsledku testu doklad.

     -Tlačivo o vykonaní Ag testu posielam v prílohe (ak budete deti testovať v ambulancii).

     - Ak pri takomto testovaní pediater zachytí pozitivitu Ag testu, nariadi dieťaťu karanténu (odporučí verifikáciu PCR testom a postupuje podľa pravidiel

      karantény).

    - Nie je našou povinnosťou na tieto účely deti testovať (cieľom opatrenia bolo, eliminovať vstup detí na takéto podujatia a do prevádzok).

    - V prípade vstupu dieťaťa na tréning športového klubu, si určí klub, či bude uznávať aj výsledky samotestov pre školy (je to na jeho zodpovednosti).

   - Platnosť Ag testu na tieto účely je 48 hod. od vykonania testu.

   - Môže byť použitý aj výsledok PCR testu (platný 72 hod. od jeho vykonania). PCR test na tieto účely nehradí zdravotná poisťovňa.

. Človek starší ako 12 rokov 2 mes., ktorý prekonal  ochorenie potvrdené len Ag testom alebo vyšetrením protilátok do 15.11.2021 a aj po tomto

   dátume sa nebude považovať za prekonaného ochorenie Covid-19. Na vstup na miesta pre OP bude potrebovať očkovanie.

 

 

 

7. Žiadosti o ošetrovné (OČR). 

7.1. V prípade, že bude dieťa choré (akútne ochorenie alebo exacerbácia chronického ochorenia), postupuje sa štandardným postupom, t.j. pri osobnej návšteve primárneho pediatra sa vystavuje tlačivo a odovzdáva zákonnému zástupcovi, v prípade dištančnej zdravotnej starostlivosti sa vystavuje tlačivo a zasiela raz týždenne do Sociálnej poisťovne. 

7.2. V rámci povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školopovinného dieťaťa nemôže svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Nárok na pandemickú OČR budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda resp. škola bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle rozhodnutia ministra školstva. Nárok na pandemické OČR pre prípad uzatvorenia triedy/školy majú aj rodičia/oprávnené osoby, ktoré osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšeného 16 roku veku, ktorého zdravotný stav podľa príslušného primárneho pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou (v rovnakých indikáciách, ako to bolo v prvej vlne pandémie). Vo všetkých prípadov prerušenia školskej dochádzky nariadením riaditeľa školy, rodič žiada o OČR priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, nevystavuje ju primárny pediater. Pre deti v predškolskom veku – posledný rok pred nástupom do prvého ročníka základnej školy – platia tie isté podmienky vzhľadom na povinnú predškolskú dochádzku. 

 

7.3. V prípade detí v predškolských zariadeniach, pre ktoré neplatí povinná školská dochádzka, oprávnené osoby majú nárok na pandemické OČR, ak dieťa navštevuje triedu v škôlke, ktorá bola uzatvorená z rozhodnutia riaditeľa predškolského zariadenia. Postupujú rovnako ako v bode 7.2. 

7.4. Ak bola dieťaťu  RÚVZ nariadená karanténa pre podozrenie na ochorenie COVID-19, lebo je označené ako úzky kontakt, alebo karanténu indikuje primárny pediater z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 (nie pri uzavretí škôl na základe usmernenie MŠVVaŠ), OČR vystavuje primárny pediater. Automaticky u detí do 10 rokov a 364 dní (a do 18 rokov pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave), nad 11 rokov je potrebné mať v dokumentácii zdôvodnené, že to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa a uvedenú diagnózu, ktorá zakladá potrebu celodennej starostlivosti inou osobou. 

7.5. Vo všetkých prípadoch, kde to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, je akceptované dištančné vydávanie OČR bez fyzickej prítomnosti dieťaťa resp. osoby, ktorá sa o dieťa stará, v ambulancii. Zdravotný pracovník zasiela tlačivá do Sociálnej poisťovne poštou, 1x týždne (výnimočne 1x za 2 týždne). V prípade nároku na ošetrovné vzhľadom na karanténne opatrenia alebo potvrdené ochorenie uzatvárame OČR dňom ukončenia karantény dieťaťa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

02 2022