CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV NEHRADENÝCH ZDRAV.POISŤOVŇAMI

Vyšetrenia na administratívne účely

A. Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):


1.  o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4)                          28€             

2.  o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.7)         50€

3.  o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ,
     jasle, škôlka) (Z02.0)                                                                                                       10€

4.  o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát (Z02.8)                  5€

5.  o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí,

    pre let lietadlom a podobne  (Z02.8)                                                                              10€                                                                                                      

6.  o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí (Z0                                                  28€

7.  o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz (Z                              10€

8.  vystavenie zdravotného preukazu alebo očkovacieho preukazu - prehliadky študentov

    a pracovníkov, ktorí   vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti (Z02.7)                12€

B.  Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti
      na prácu (na základe platných zákonných noriem):


9.  vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.1)                     28€

10.  periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.8)               14€

11.  výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.8)                 28€

12.  mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.8)            28€

13.  posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta (Z02.8) 28€


C.  Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

14.  komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného

      poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne (Z02.8)                                                5€

15. očkovanie mimo povinneho plánu (Z02.8)                                                                       5€

16.  odber krvi na vlastnú žiadosť (Z02.8)                                                                            10€

17.  klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0)                                                10€

18.  vyšetrenie bez poistenia (Z02.9)                                                                                    30€

19.  CRP vyšetrenie , drogy v moči, Hb, Htk, Streptococcus pyogenes (Z02.8)                     7€

20.  iné laboratórne vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára

       pre deti a dorast  (Z02.8)                                                                                               10€

21. preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu (Z02.8)                  20€

22. telefonická konzultácia mimo pracovnej doby ročný poplatok na jedno dieťa (Z02.9)   !!!!!!!  

PRECHODNE SLUŽBA

POZASTAVENA PRE NOVYCH PREDPLATITEĽOV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!               400€   

24. vyšetrenie mimo riadných ordinačných hodín v priestoroch ambulancie (Z02.9)            10euro                                           

25. návšteva v byte, na žiadosť pacienta – cesta k pacientovi (Z02.9)                                   40€

26. návšteva v byte – komplexné vyšetrenie pacienta (Z02.9)                                               100€

27. nákup a predaj CRP setu                                                                                                   5€

28. nadštand. balik pri uzavretí dohody – mimorajónny  pacient
        využívanie samostatných priestorov pre prevent. prehliadky
        e-mailová komunikácia , web stranku ,e- časenka... /prvý rok /                              200euro                        
    
29 . nadštand. balik -pvyužívanie samostatných priestorov pre prevent.prehliadky
                   e-časenka,   e-mailová komunikácia  ďaľšie  roky po uzavretí dohody           100€
                                         


30. jednorázove  zasielanie, zhodnotenie výsledkov a poradenstvo e-mailom

      počas pracovných dní                                                                                                        10€
31. jednorázove  zasielanie a zhodnotenie výsledkov a poradenstvo e-mailom

      mimo pracovných  dní  jednorázovo                                                                                  15€

32. vyšetrenie moču prístrojom na ambulancii                                                                        5€

 D.  Administratívne výkony

28.  vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (Z02.7)                                5€

29.  výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8                         15€

30. vystavenie náhradných hlásení, tlačív OČR pri strate alebo storne,

      pri strate receptu   (Z02.8)                                                                                              5€

31.  vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne
       a správne konanie - na žiadosť občana (Z02.8)                                                             15€

33.  vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku (Z02.7)                                                             25€

34. vystavenie lekárskej správy do 24 hodín od požiadania

      (napr. na štúdium do  zahraničia)  (Z02.7)                                                                       30€
          
E. Výkony pre komerčné poisťovne

 
35.  správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z02.6)                                   15€

37. vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ (Z02.7)                                           15€

16

06 2022